Av Per Henrik Gullfoss, visjonsbærer i Alternativt Spirituelt Forbund
 

Like sikkert som at vinter etterfølges av vår, er vi på vei inn i en ny bevissthet om det spirituelle.

På samme måte som livet på jorden reguleres av døgnets og årets sykluser, så reguleres det også av større sykluser. Dere har sikkert hørt om Vannmannens tidsalder.  Vi står foran et like stort sprang i bevissthet, som det som skjedde for ca. 2000 år siden, da vi gikk inn i Fiskenes tidsalder.

Kristendom, Islam og Buddhisme er alle barn av det tidslandskapet som har utfoldet seg de siste 2000 årene. Fiskenes tidsalder er preget av polaritet og motsetning. De to fiskene som utgjør symbolet for denne tidsalderen, svømmer hver sin vei. Det kan tolkes som at den spirituelle fisken svømmer en vei og den åndelige en annen. De må antagelig svømme hele veien rundt, før de igjen møtes ansikt til ansikt. Det er i ferd med å skje nå. Syklusen er over, og de to fiskene møtes igjen.

I zodiaken ligger Jomfruens tegn rett overfor (opposisjon) Fiskenes. Det tegnet som er i opposisjon til den gjeldende tidsalder, vil ha stor innflytelse på det som skjer. Dette tegnets kvaliteter vil gjerne dominere de siste 500 årene av tidsalderen.  Vi har merket det med vitenskapens fremvekst. Vitenskapen har på mange måter tatt et oppgjør med Fiskenes blinde tro, og hevdet at vi kan vite og forstå og bevise hvordan virkeligheten er.  Jeg vil kalle det en meget optimistisk og antagelig urealistisk oppgave.

Den delen av tidsalderen som er forbundets med Jomfruens tegn startet med den industrielle revolusjon på 1700-tallet og har skutt voldsomt fart med datarevolusjon. Hele vår opplevelse av rammen rundt vår eksistens er totalt endret. Derfor trenger vi også en ny spiritualitet som tar konsekvensen av denne endrede forståelsen av virkeligheten på alvor. Tenk over den enorme forskjellen på oppfatningen av det universet vi lever i nå, og det vi kjente til for 100 år siden.
Vi lever nå på en jord som er som et bittelite støvkorn, i et solsystem som er et bittelite solsystem i utkanten av en ganske beskjeden galakse, som befinner seg i et univers med uhyggelig mange galakser. Det spekuleres også på om det finnes et like stort antall universer … Puuuh.

Internett har åpnet et felt av virtuell virkelighet hvor vi kan leke og snakke med hverandre. Det innehar uendelige antall muligheter og har åpnet dører som før var litt for fantastiske til at science fiction filmene kunne romme dem alle.

Vi lever med andre ord i en virkelighet hvor både det ytre og indre rom virker grenseløst. Tidligere var det ytre rom i høyden begrenset til solsystemet og noen stjerner som innrammet det hele. For å ta et eksempel. Pluto ble først oppdaget i 1932. Nå kan vi ta bilder av galakser som er skapt for millioner og milliarder av år siden, fordi lyset fra hendelsene i disse galaksene først har nådd frem til oss i dag.

I tillegg har vi kvantefysikken, som har plukket den fysiske virkelighet fra hverandre, og nå kan påvise at det ikke finnes noen virkelig fast materie. For de som kjenner litt til astrologi så er det nettopp det Jomfruen med sin analyserende hjerne, gjør. Den plukker helheten fra hverandre, eksaminerer de ulike bitene og prøver deretter å sette dem sammen til en ny og bedre helhet. La oss håpe det skjer med vår sivilisasjon, og at det ikke går med den som radioen jeg i min barndom plukket fra hverandre og aldri klarte å sette sammen igjen.

Den virkeligheten vi lever i består rent fysisk av «noe» som svirrer rundt med voldsom hastighet.  På en frekvens fremstår dette «noe» som en partikkel og på en annen fremstår det som en bølge. Vi og virkeligheten er med andre ord bestående av frekvenser og bølger.

Kvantefysikken har også bevist at det kan forekomme fullstendig synkrone bevegelser og kommunikasjon mellom to partikler uten at det kan påvises en fysisk årsak til denne påvirkningen.

En annen ting den har påvist er at bevissthet påvirker hvordan disse bølgene og partiklene organiserer seg. Om dette skjer under spesielle omstendigheter eller er en konstant effekt bevissthet har, er enda ikke fastslått av vitenskapen.

Vi kan derfor slå fast at Bevissthet kan manifestere seg i bølger og partikler, som under visse omstendigheter blir til det vi kaller fast materie. Det er derfor en svært rimelig og vitenskapelig holdbar hypotese å anta at bevissthet skaper og/eller påvirker energi, som siden manifesterer seg ned i konkret form og fysisk eksistens.

Denne innsikten er startpunktet for den nye spirituelle innsikten som kommer inn med tidevannet.  Det blir da lett å forstå at det er en oppgave for hver enkelt av oss å forme sin opplevelse og utfoldelse av livet.

I bunnen av all spirituell forståelse ligger en opplevelse av at livet på ingen måte er begrenset til den korte tiden vi er her i fysisk form, men at vi er skapninger som har en langt større eksistens på andre frekvenser og nivåer av virkelighet enn denne.

Den nye bevisstheten åpner også for det enkelte individs mulighet til å undersøke hva som er kilden til denne eksistensen. Er det ren Bevissthet, eller en ubevisst brønn av energi? Er det kjærlighetskraft som er essensen, eller lys og livsglede? Kanskje alt sammen på en gang? Vil den oppleves forskjellig, avhengig av individet som utforsker den ???

Igjen Puuh.

For de av dere/oss som er i ferd med å oppdage og utforske denne nye spiritualiteten, kan det ofte være tungt å befinne seg i omgivelser som er fanget i den gamle og splittede oppfattelsen av virkelighet. Det gjelder i like stor grad dem som er fanget i den rent fysiske eksistensen og ikke klarer å løfte seg ut av dens begrensninger, som dem som er fanget av en tredimensjonal opplevelse av den spirituelle virkelighet. Et eksempel på spirituell polaritet kan være forestillingen om gud og djevel – himmel og helvete.

Siden den nye spiritualiteten snakker om frekvens og felt av energi, er det viktig å vite at man selv er et slikt vibrasjonelt felt, som påvirker både det store menneskelige feltet og hele det universelle feltet. Det omtales ofte som å se virkeligheten fra et femdimensjonalt ståsted.

For å komme ut av den gamle splittelsen er det viktig å danne nye felt som er i harmoni med en ny bevissthet og en større forståelse av de kosmiske lovene og selve skaperkraftens natur og eksistens. Alternativt Spirituelt Forbund er født ut av ønsket om å skape et slikt felt.

Alle dere som er medlemmer i forbundet er medskapere av en energi som har som formål å hjelpe hver og en av oss til å komme i harmoni med seg selv og universet. Samtidig er det å skape et slikt felt er en del av arbeidet med å gjennomføre spranget til ny bevissthet som menneskeheten med nødvendighet er på vei til å ta. Som sagt like sikkert som at vår følger vinter.
Det fysiske livet har av ren nysgjerrighet og utforskertrang utviklet seg fra et encellet vesen til den komplekse biologiske organismen som et menneske er i dag.

Det samme gjelder vår bevissthet, som iblant virker å være like begrenset i sin forståelse, som en encellet amøbe i sin tid var når det gjaldt utfoldelse. Det forteller meg at ny bevissthet rett og slett er å åpne dørene for innsikt, forståelse og erkjennelse av nivåer av eksistens og væren som hittil har vært utenfor vår rekkevidde.

Pin It on Pinterest

Share This