VEDTEKTER

Vedtekter for
Alternativt Spirituelt Forbund

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Alternativt Spirituelt Forbund

§ 2 Formål
Foreningen har til formål å:

 • Fremme Forbundets verdigrunnlag.
 • Høyne menneskets bevissthet om seg selv, sin natur og sin åndelige essens.
 • Støtte opp om en voksende åndelig bevissthet, som vi mener mennesket trenger for å skape en verden hvor bevissthet, økologi og samfunn er i balanse.
 • Skape fellesskap og samlingssteder for spirituelle mennesker.
 • Skape en plattform og talerør for de som er på denne spirituelle veien.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Spre informasjon om hva forbundet står for. Det kan bl.a. være via møter, foredrag, konferanser og seminarer.
 • Sende artikler, kronikker, leserinnlegg, pressemeldinger m.m. til medier.
 • Vi vil ha en informativ webside og være aktiv på sosiale medier. Styret vil ha jevnlige møter, sende nyhetsbrev og annet til våre medlemmer.
 • Utarbeide egne ritualer.

§ 3 Organisasjonsform
Forbundet er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer
Alle over 18 år kan bli medlem i foreningen. Vanlige medlemmer vil kunne referere til at de er medlemmer i Alternativt Spirituelt Forbund, når de uttaler seg om forskjellige saker.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte. De som har vært medlem i minst tre måneder har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i forbundet. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.
Alternativt Spirituelt Forbund forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som bryter med uttalte holdninger eller prinsipper i Alternativt Spirituelt Forbunds verdigrunnlag og vedtekter, eller som av andre grunner ansees uegnede eller uønskede.

§ 6 Godtgjørelse
Forbundet kan yte økonomiske godtgjørelser/honorar for arbeid som gjøres av styret, administrasjonen og andre som hjelper til med å utvikle det.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret eller årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand (når det blir aktuelt)
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Vedta budsjett
 5. Velge:
  a) Leder, nestleder og styremedlemmer (når de er på valg)

§ 9 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 1 måneds varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Styret
Forbundet vil ha et styre, som består av fire til seks medlemmer. I de første 4 årene vil dette styret bestå av de som har stiftet og dratt i gang forbundet og i denne perioden er det kun det sittende styret som kan vedta endringer i styrets antall og sammensetning.
Dette for å skape et fundament og stabilitet i starten. Etter den tid vil det bli avholdt valg av styret hvert 2 år.
Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Alle i styret vil ha lik medbestemmelse og nye vedtak og nye handlinger vil kun iverksettes når 3/4 av styremedlemmer er enige.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med forbundets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere forbundet utad. Offisielle uttalelser om forbundets natur og hensikt skal kunne foretas av samtlige medlemmer i styret.

§ 11 Visjonsbærer
Formålet med visjonsbærer er å se til at Alternativt Spirituelt Forbund bevarer visjonen i lang tid etter stiftelsen. Visjonsbærer skal alltid være en del av styret.
Visjonsbærer kan sitte så lenge vedkommende selv ønsker det, og utnevner sin eventuelle etterfølger.

§ 12 Avdelinger/Kontaktpersoner
Alternativt Spirituelt Forbund kan organiseres med avdelinger og kontaktpersoner.

Avdelinger
Alternativt Spirituelt Forbunds styre bestemmer opprettelsen av avdelinger og godkjenner deres respektive ledere, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger. Ledere av avdelinger vil kunne få aksept fra styret til å uttale seg på vegne av hele forbundet.

Kontaktpersoner
Medlemmer som ønsker det, kan bli kontaktperson og forbundets representant for det aktuelle området de hører til. De står fritt til å arrangere møter, treff eller andre arrangementer under forbundets navn. Større offentlige arrangement skal godkjennes av styret.

§ 13 Vedtektsendring
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Endring av verdigrunnlaget
Verdigrunnlaget danner basis for Alternativt Spirituelt Forbund. Eventuelle forslag til endringer/nye punkter av verdigrunnlaget må støttes av 2/3 av medlemmene før det kan fremlegges for styret og visjonsbærer for godkjenning. Forslag til endringer av verdigrunnlaget må sendes inn til styret skriftlig minst en måned før årsmøtet. Hvis det godkjennes, skal forslaget fremlegges for uravstemning for alle medlemmene og må oppnå 3/4 flertall for å godkjennes.

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av Alternativt Spirituelt Forbund kan bare behandles på ordinært årsmøte, og krever 3/4 flertall.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av forbundet. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13 og må godkjennes av visjonsbærer.

Pin It on Pinterest

Share This